Kalkulatori i fermës

Udhëzimet


  1. Shkruani bilancin fillestar që posedoni (në Euro);
  2. Zgjedhni kohëzgjatjen e projeksionit (në muaj);
  3. Zgjedhni kulturat (një ose shumë vjeçare). Mund të zgjedhni edhe disa kultura në të njejtën kohë;
  4. Shkruani madhësinë e sipërfaqes së kultivuar të kulturës së përzgjedhur (në ha);
  5. Shkruani rendimentin e pritur për hapësirën e shkruar (në ton për hektarë). Në bazë të rendimentit të pritur do të shfaqet një rreth me ngjyrë të kuqe ose të gjelbërt, (e gjelbërta do të thotë që rendimenti është në mesataren e kërkuar, kurse e kuqja do të thotë që nuk është në mesataren e kërkuar). Në rast të shfaqjes së ngjyres së kuqe, ju lutem ndërroni vlerën e rendimentit të pritur.

Kulturat

Kultura Hapësira (ha) Rendimenti i pritur (t/ ha) Veprimet

Pemishtet

Pemishtja Hapësira (ha) Rendimenti i pritur (t/ ha) Mosha e pemishtes Veprimet